MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Anti-volds politik

Formålet med en politik, der skal skabe tillid, tryghed, respekt for hinanden og trivsel:

Anti-voldspolitikken har flere formål:

Dels i videst mulige omfang at undgå vold, og dels, når vold eller trusler om vold har fundet sted, at iværksætte en procedure, der sikrer en korrekt behandling af sagen, samt sørger for, at involverede elever og medarbejdere får den støtte og omsorg, som situationen kræver.

Vold eller trusler om vold er ikke et privat problem, men noget man som arbejdsplads skal tage sig af. Af hensyn til det psykiske arbejdsmiljø er det vigtigt, at skoleledelse og medarbejdere aktivt viser støtte til og udøver omsorg over for de elever og kolleger, der har været udsat for voldsepisoder.

Søndermarkskolens anti-voldspolitik befinder sig inden for rammerne af Frederiksberg Kommunes Politik, hvilket er beskrevet på nedenstående link, der dog kun kan tilgås af ansatte på skolen og i Kommunen intra.frederiksberg.dk/vaerktojer/lon-og-arbejdsforhold/arbejdsmiljo/arbejdsmiljopolitikker

 

Hvorledes kan volden forebygges?

Rammerne på Søndermarkskolen skal være rolige og venlige. Arbejdet med ”Vær en god kammerat – nej til mobning” har til hensigt at lære alle med tilknytning til skolen, at det er vigtigt med en god omgangstone, og at det er alles ansvar at forsøge at stoppe en konflikt.

For yderligere om forebyggende effekter, se skolens anti-mobbepolitik, den findes på skolens hjemmeside under fakta, politikker og principper.

Principperne i nærværende anti-volds-politik gælder for både elever og medarbejdere på Søndermarkskolen.

Hvorledes kan volden håndteres:

 • Medarbejderen må så vidt muligt undgå, at konfliktsituationer udvikler sig voldeligt.
   
 • Elev/elev konflikter kan være vanskelige at styre. Den enkelte medarbejder vurderer selv, om vedkommende skal gribe ind med fysisk magt. Man kan tilkalde en anden kollega, forsøge nedtrapning af konflikten, men indgriben bør være den sidste udvej. Forældrene bør altid kontaktes, så de kan vurdere, om sagen skal politianmeldes.
   
 • I en lærer/elev konflikt skal eleven altid have mulighed for at vælge en ikke-voldelig udvej. Det er således vigtigt at kunne kanalisere elevens energi i en anden retning eller lade eleven have muligheden for at stikke af.
   
 • Hvis det skønnes, at situationen kan udvikle sig voldeligt, skal man så vidt muligt undlade at være eneste voksne.
   
 • Ligeledes bør en kollega, som bliver opmærksom på en truende situation, involvere sig og være medvirkende til, at situationen afvikles så hensigtsmæssigt som muligt, evt. ved at den sidst tilkomne overtager ”konflikten” fra kollegaen.
   
 • Åbenhed, tryghed og gensidig respekt i personalegruppen er af stor betydning for, at medarbejderen føler sikkerhed og derfor handler fornuftstjenligt i pressede situationer.
   
 • Hvis en lærer har anvendt fysisk magt over for en elev, følges ”Procedure for registrering af fysisk magtanvendelse på skoleområdet i Frederiksberg Kommune”. Proceduren er beskrevet på nedenstående link, der dog kun kan tilgås af ansatte på skolen og i Kommunen intra.frederiksberg.dk/vaerktojer/faglige-handboger/buo-vaerktojer/skolernes-vaerktojskasse

 

Procedure ved fysisk vold

Når en voldelig episode har fundet sted, skal følgende iværksættes:


Eleven:

 • Der iværksættes konfliktmægling mellem parterne
 • Elevernes forældre skal kontaktes.
 • Ved al elev/elev-vold kan voldsepisoden politi-anmeldes af elevens forældre
 • Konsekvenserne for de involverede elever fastlægges af skoleledelsen

 

Medarbejderen:

 • Der iværksættes konfliktmægling mellem parterne.
 • Den voldsramte har pligt til at meddele det skete til skoleledelsen.
 • Al elev/medarbejder-vold politianmeldes af skolens ledelse, og elevens forældre kontaktes.
 • Samtale foranlediges mellem den/de implicerede medarbejdere, ledelsen og om muligt Tillidsrepræsentant (TR) eller Arbejds-Miljø Repræsentant (AMR).
 • Konsekvenserne for de involverede elever fastlægges af ledelsen af hensyn til de impliceres tarv.
 • Skoleledelse og/eller TR/AMR vurderer, om psykologbistand til involverede medarbejdere og elever er nødvendig.
 • Hvis psykologbistand er nødvendig, iværksættes denne straks af skoleledelsen, der kontakter og orienterer Børne og Ungeområdet v/ skolechefen, samt henvender sig direkte til SOS tlf. 38 48 93 54 eller mail krise@sos.dk som kan kontaktes døgnet rundt.
 • Hvis medarbejderen har brug for krisehjælp, kontaktes pårørende.
 • Personalegruppen informeres hurtigst muligt om episoden på Intra.
 • Hændelsen beskrives skriftligt af den/de implicerede og afleveres inden for 48 timer til skoleledelsen.
 • Episoden anmeldes som arbejdsskade inden 9 dage fra hændelsen.
 • Alle medarbejdere giver støtte til og udøver omsorg over for de kolleger, der har været udsat for voldsepisoder.

 

Arbejdspladsen skal kunne yde fysisk førstehjælp, hvis medarbejderen er blevet fysisk skadet.

Psykisk vold

Hvis en medarbejder bliver/føler sig udsat for psykisk vold, hvor anden part bevidst prøver at ødelægge/forhindre medarbejderens arbejde og/eller generer medarbejderen som person, er det vigtigt, at medarbejderen informerer skoleledelsen om dette.

Lederen og medarbejderen afgør i fællesskab:

 • hvordan sagen skal gribes an
 • hvordan sagen kan afdækkes
 • hvad der skal sættes i værk
   

Hvis psykologbistand er nødvendig, iværksættes denne straks af skoleledelsen, der kontakter og orienterer Børne og Ungeområdet v/ skolechefen og
henvender sig direkte til SOS tlf. 
38 48 93 54 eller mail: krise@sos.dk som kan kontaktes døgnet rundt.

Hvordan man forholder sig til voldsramte kollegaer, og hvilke reaktioner man vil kunne forvente af den voldsramte

 • Arbejdspladsen har pligt til at kunne yde hurtig psykisk førstehjælp.
 • Den voldsramte skal tilskyndes til at fortælle om episoden så hurtigt som muligt, og gerne gentagne gange.
 • Den voldsramtes følelser skal anerkendes, uanset hvor irrationelle de måtte være.
 • En arm om skulderen og en omfavnelse kan være værdifuldt. Check først med vedkommende.

 

Proceduren efter en voldsepisode kan være:

 • Fokus på den voldsramte, som ikke må efterlades alene de første timer efter hændelsen.
 • Arbejdsgiver, arbejdsleder eller ansvarlig afdelingsleder informeres, så de nødvendige tiltag kan igangsættes.
 • Medarbejdere, som har været udsat for stærkt chokerende hændelser, bør hurtigst muligt tilbydes lægelig og psykologisk behandling efter behov. Det gælder både den medarbejder, som er blevet udsat for vold, og kollegaer og elever, der har været vidne til hændelsen.
 • Medarbejdere og elever bør tilbydes støtte og mulighed for at tale ud om oplevelserne.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal informeres og på den baggrund vurdere, om de eksisterende foranstaltninger for voldsforebyggelse skal justeres.

Ved mere alvorlige voldsepisoder er det vigtigt, at alle medarbejdere og elever informeres, så de indbyrdes og med nærmeste leder kan drøfte og håndtere episoden.

En fornuftig bearbejdning af episoden er også med til at forebygge usikkerhed og rygtedannelse. Desuden sikrer den åbne dialog, at forebyggelse af vold bliver et fælles anliggende for hele arbejdspladsen og skolen.

Voldsepisoder som følge af vold og trusler om vold skal politianmeldes efter reglerne om arbejdsulykker, hvilket er beskrevet på nedenstående link, der dog kun kan tilgås af ansatte på

skolen og i Kommunen. intra.frederiksberg.dk/vaerktojer/lon-og-arbejdsforhold/arbejdsmiljo/arbejdsulykkerarbejdsskader

 

Sanktioner og begrænsninger

Det er vigtigt, at skoleledelsen tager situationen alvorligt og bakker meget tydeligt op om den medarbejder og elev, det er gået ud over. I tilfælde af, at forældre, pårørende eller andre udefra kommende personer udviser truende, ærekrænkende eller voldsom adfærd over for en ansat eller elev kan der iværksættes sanktioner og begrænsninger. Se Frederiksberg kommunes ”Vejledning i udarbejdelse af lokale regler om mødebegrænsning / forbud og polititilhold mv.”

 

Ud fra en konkret vurdering af behovet, kan følgende iværksættes:

 • Advarsel
 • begrænsning af telefoniske henvendelser
 • begrænsning af personlige henvendelser (men ikke adgangsforbud)
 • adgangsforbud
 • polititilhold

 

Se nærmere i vejledningen fra Frederiksberg Kommune. Der skal i henhold til forvaltningslovens §22 – 24 gives en skriftlig begrundelse for sanktionen og en beskrivelse af den hændelse, der har udløst den. Et polititilhold meddeles af politiet i særligt grove tilfælde.

 

Det er skolens ledelse, der træffer beslutning om begrænsning af forældre, elever eller pårørendes adgang til institutionen. Ærekrænkende udtalelser, hærværk, trusler, anonyme trusler og vold kan straffes efter paragraffer i straffeloven, men kan efter vurdering i første omgang sanktioneres med ovenstående begrænsninger.