Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Principper for vikardækning

Mål
Ved lærerens fravær skal vikardækningen søge at sikre, at klassen modtager kvalificeret undervisning, der minimerer konsekvenserne af lærerfraværets betydning for undervisningen. Målet er ligeledes at sikre, at forventninger og ansvar over for medarbejderen (lærere og pædagoger) tydeliggøres.

Der skelnes mellem kendt fravær (typisk kurser, barsel, feriefridage, omsorgsdage m.v.), akut opstået fravær (typisk sygdom, barns første sygedag, m.v.) samt langtidssygdom (sygdom udover 14 dage).

Skolens, forældrenes og elevernes ansvar ved fravær
Skolens ansvar: Skolen har ansvaret for, at vikaren i videst muligt omfang kan tilbyde kvalificeret undervisning, der ligger så tæt på den planlagte undervisning som muligt, med rum for at udnytte vikarens særlige kompetencer bedst muligt.

Skolen tilstræber at hjemmet informeres i god tid om kendt korterevarende fravær af den pågældende medarbejder (typisk kurser, feriefridage, omsorgsdage o.l.) og af ledelsen ved længerevarende fravær (typisk barsel og langtidssygdom). Ved længerevarende fravær orienteres hjemmet skriftligt om fraværet, og hvordan vikardækning tilrettelægges via AULA.
Ved akut opstået fravær informeres hjemmet via elevernes skema i Aula.

Forældrenes ansvar:
Bakker op om skolen og elevernes deltagelse i undervisningen, også når der er vikarer, hvilket vil sige, at de taler positivt og konstruktivt om den nye situation, den fraværende lærer og om vikaren.

Elevernes ansvar:
Skal være lige så undervisningsparate ved undervisningen med vikarer som ved deres faste lærere. Eleverne skal være indstillet på en ny situation og være omstillingsparate.

Vikardækning i de enkelte afdelinger
Vikardækningen kan variere på de enkelte trin. Fælles for alle trin er, at der som hovedregel sker vikardækning i hovedfagene dansk, matematik og engelsk. Der tilstræbes størst mulig kontinuitet i vikardækningen ved alle typer fravær. Ved fravær af længere varighed tilstræbes det, at der vikardækkes med samme vikar i hele perioden.

Indskolingen:
Alle lektioner i almensporet, hvor der kun er en underviser, vikardækkes. 
Det tilstræbes at lektioner, der er skemalagt med to undervisere i specialsporet vikardækkes ved fravær, med mindre der er mangel på vikarer

Mellemtrinnet:
Det tilstræbes, at alle lektioner vikardækkes

Udskolingen:
Lektioner i hovedfagene søges dækket.
Lærerne i udskolingen kan evt. udlevere hjemmeopgaver i forbindelse med kendt fravær
Vikardækning i andre lektioner vurderes konkret i den enkelte situation.

Ved mangel på vikarer:
I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at skaffe vikarer nok, eller hvor det ikke er praktisk muligt at dække alt fravær, kan en række andre muligheder benyttes:

  • I lektioner med to-lærerordning kan støttelæreren overtage undervisningen ved hovedlærerens fravær
  • Specialundervisnings- eller sproghjælpslærer i klassen kan overtage undervisningen i klassen ved hovedlærerens fravær
  • Elever i 7.-9. klasse kan arbejde alene i klassen
  • Elever i 7.-9. klasse kan sendes hjem, hvis det skønnes, at klassen ikke på fornuftig vis kan arbejde alene, og hvis det ikke er muligt at sætte en vikar på, der kan honorere de faglige krav til faget på fornuftig vis

Generelt vedr. vikarer:
Alle skolens vikarer bliver ved ansættelse informeret om, hvilke forventninger skolen har til dem, samt hvad de kan forvente af skolen. Der bliver i den forbindelse udfærdiget en vikarkontrakt, hvori det blandt andet fremgår, at visning af film og lignende som udgangspunkt skal have et fagligt sigte og være alderssvarende.
Generelt skal der ikke vises film el.lign. ved spisesituationen.

Godkendt den 14. december 2020 af skolebestyrelsen

Revideres senest skoleåret 2022/23