MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo

Principper for vikardækning

Mål

Ved lærerens fravær skal vikardækningen søge at sikre, at klassen modtager kvalificeret undervisning, der minimerer konsekvenserne af lærerfraværets betydning for undervisningen. Målet er ligeledes at sikre, at forventninger og ansvar over for medarbejderen (lærere og pædagoger) tydeliggøres.

Der skelnes mellem kendt fravær (typisk kurser, barsel, feriefridage, omsorgsdage m.v.) og akut opstået fravær (typisk sygdom, barns første sygedag, m.v.).
 

Skolens ansvar ved fravær

Skolen har ansvaret for, at vikaren kan tilbyde kvalificeret undervisning, der ligger så tæt på den planlagte undervisning som muligt, med rum for at udnytte vikarens særlige kompetencer bedst muligt.

Ved kendt fravær forsøger skolen så vidt muligt at lektionerne vikardækkes inden for klassens lærerteam.

Det er skolens ansvar, at hjemmet informeres om kendt fravær og iværksatte tiltag, før vikardækningen finder sted.
 

Medarbejderens ansvar ved fravær

Medarbejderen har ansvaret for, at der ved kendt fravær er materialer til vikaren. Læreren kan kontaktes af vikaren før og efter fraværet. Medarbejderens ønsker om kendt fravær som f.eks. ekskursioner og kurser, mm. skal godkendes af nærmeste afdelingsleder, inden skemaet ”kendt fravær” afleveres til skolens administrative leder. Lærerens ønsker om kendt fravær afleveres til ledelsen min. 14 dage inden dette ønskes afholdt.
 

Vikardækning i de enkelte afdelinger

Vikardækningen kan variere på de enkelte trin. Fælles for alle trin er, at der som hovedregel sker vikardækning i hovedfagene dansk, matematik og engelsk. Der tilstræbes størst mulig kontinuitet i vikardækningen. I prioriteret rækkefølge søges lektioner vikardækket med:

1) en anden af skolens faste lærere eller pædagoger (indskoling)

2) en fra skolens faste vikarkorps

Indskolingen: Alle lektioner i almensporet, hvor der kun er en underviser, vikardækkes

Det tilstræbes at lektioner, der er skemalagt med to undervisere i specialsporet vikardækkes ved fravær med mindre der er mangel på vikarer.

Mellemtrinnet: Det tilstræbes, at alle lektioner vikardækkes

Udskolingen: Lektioner i hovedfagene søges dækket.

Lærerne i udskolingen kan evt. udlevere hjemmeopgaver i forbindelse med kendt Fravær. Vikardækning i andre lektioner vurderes konkret i den enkelte situation.

+

Information til hjemmet: Ved akut opstået fravær, orienterer vikaren via Aula skolen,

læreren/pædagogen om den gennemførte undervisning. Ved længerevarende fravær, f.eks. barsel, orienteres hjemmet skriftligt om fraværet og hvordan vikardækning tilrettelægges fx via Aula.

- April 2016