Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Elevtrivsel

Hvis der i en klasse er udfordringer med trivslen, kontaktes læreren/pædagogen (klasseteamet) og eventuelt også kontaktforældrene, så der hurtigt kan etableres hjælp og støtte. Hvis der er brug for yderligere end hvad klassen selv kan klare, inddrages ledelsen og/eller skolebestyrelsen.

Søndermarkskolen har en høj elevtrivsel, hvilket blandt andet kan ses i den Nationale trivselsmåling. Skolebestyrelsen har et ønske om at styrke den høje elevtrivsel og vil derfor arbejde for, at det sker de kommende år.

Elevtrivsel er et meget bredt område, som kan omhandle alt fra elevens hverdag. Skolebestyrelsen har derfor besluttet sig for at arbejde med elevtrivsel på 3 områder:

  1. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens arbejde med trivsel.
  2. Skolebestyrelsen går aktivt ind i indhold til forældremøderne og støtter op om gennemførelsen af disse, blandt andet ved at opfordre kontaktforældrene til at deltage i planlægningen af forældremøderne.
  3. Skolebestyrelsen sætter retning og understøtter ved at udarbejde principper for elevtrivsel – blandt andet princip for elevers læring, hvor eleverne medinddrages. Princippet vil også omhandle elevmotivation, samt fokus på ensomhed.

Ad. 1 – Skolebestyrelsen fører tilsyn

Skolebestyrelsen har gennem sit virke mulighed for at føre tilsyn med skolens arbejde. Dette indebærer, at Skolebestyrelsen kan stille spørgsmål og bede om dokumentation for skolens virke. Her igennem er der mulighed for at følge med i de indsatser, som skolen igangsætter, og følge op på at målene er nået. Et af skolebestyrelsens værktøjer er hver 3. måned at se elevfraværsstatistikker på klasseniveau, som i et vist omfang kan give indikationer på eventuel mistrivsel.

Skolebestyrelsen tilstræber at besøge skolen i skoletiden en gang om året ved fysisk anmeldt tilsyn i samarbejde med både ledelse og lærere. Tilsynet skal anses som et uformelt besøg i mindre grupper efter de principper, som skolebestyrelsen har vedtaget.

Ad. 2 – Skolebestyrelsen er aktiv

Skolebestyrelsen indkalder til kontaktforældremøder 3 gange om året. Her har forældre og skolebestyrelse mulighed for at løfte en række emner som vedrører elevtrivsel og forældre-involvering. Dette værktøj giver også muligheden for at drøfte og løfte elevtrivslen til bredere fora. Desuden kan Skolebestyrelsen opfordre forældre til at holde klasse-arrangementer, som er med til at øge trivslen i klassen. Skolebestyrelsen skal også være med til at tage beslutninger om brug af skolens, SFO’ens og Klubbens lokaler efter lukketid til klassearrangementer.

Konkrete handlinger:

  • Skolebestyrelsen tilstræber til hvert kontaktforældremøde at sætte et punkt på dagsorden, som omhandler forældrenes mulighed og ansvar for at højne trivslen i klassen. Dette kan fx være at anbefale en bog, gode ideer til arrangementer, klassefester, foredrag eller andet.
  • Hvis der i en klasse er udfordringer med trivslen, kontaktes læreren/pædagogen (klasseteamet) og eventuelt også kontaktforældrene, så der hurtigt kan etableres hjælp og støtte. Hvis der er brug for yderligere, end hvad klassen selv kan klare, inddrages ledelsen og/eller skolebestyrelsen.
  • Skolebestyrelsen udarbejder et princip for udlån af skolens lokaler til klassearrangementer.
  • Skolebestyrelsen arbejder med flere muligheder for forældreinddragelse og –involvering.
  • Skolelederen deltager så vidt muligt i kontaktforældremøderne.

Ad. 3 – Skolebestyrelsen udstikker retning med principper

Skolebestyrelsen udarbejder en række principper, som skal være med til at løfte elevtrivslen på Søndermarkskolen. Dette princip vil tage udgangspunkt i elevtrivselsmålinger. Der arbejdes videre med de emner, som eleverne pegede på i undersøgelsen - herunder motivation. På baggrund af nationale undersøgelser og en uofficiel elevundersøgelse, vil princippet også fokusere på ensomhed. Eleverne og elevrådene vil inddrages i udarbejdelse af princippet, så skolebestyrelsen sikrer autenticitet og ejerskab.

Konkrete handlinger:

  • Skolebestyrelsen udarbejder et princip for elevernes læring
  • Skolebestyrelsen arbejder løbende på at udarbejde flere principper, med fokus på elevtrivsel

Godkendt på skolebestyrelsesmødet den 10. november 2021