Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Rusmiddelpolitik

Værdier og mål

Formålet med rusmiddelpolitikken er, at der på Søndermarkskolen arbejdes målrettet med at fremme elevernes viden og bevidsthed om rusmidler, at skolen medvirker til at gøre det socialt acceptabelt at sige nej til rusmidler, samt at skolen medvirker til at udskyde debutalderen for rusmidler som tobak og alkohol.

Rusmiddelpolitikken har også til formål at medvirke til at løse enkeltes elevers problemer, som følge af omgang med rusmidler.

Søndermarkskolen vil i undervisningen arbejde med emner, der kan være med til at forebygge, oplyse og udbrede viden omkring rusmidler. Således at eleverne bliver rustet til at kunne håndtere situationer med rusmidler.

Søndermarkskolen vil samarbejde med forældrene om at sikre, at forældrene får relevante oplysninger om rusmidler, oplysninger om forebyggelse af tidlig alkoholdebut, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger til rusmidler samt indgåelse af forældreaftaler.

Rusmiddelpolitikken for Søndermarkskolen skal ses i sammenhæng med Søndermarkskolens og SFO Drivhusets trivsels- og mobbepolitik.

Rusmiddelpolitikken omhandler alkohol, tobak, hash og andre euforiserende stoffer.

Regler

Søndermarkskolen accepterer ikke rusmidler af nogen art i elevernes dagligdag på skolen. Det betyder, at skolens elever under ingen omstændigheder må ryge, indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolemæssige sammenhænge.

Hvis skolen har en formodning om, at en elev har et forbrug af rusmidler, der strider mod forældreaftaler, eller har karakter af et egentlig misbrugsproblem, så skal elevens forældre straks underrettes, således at skole og forældre i fællesskab kan støtte op omkring eleven.

Undervisningen

Rusmiddelundervisningen er en integreret del af undervisningen i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i hele skoleforløbet. Det er den enkelte lærers og klasseteamets ansvar, at der gennemføres en relevant undervisning inden for området. Undervisningen om rusmidler følger SSP-guidens beskrivelse af relevante emner på de forskellige klassetrin.

 I 6. til 9. klasse intensiveres undervisningen og forældreinddragelsen i forebyggelsen. Dette sker dels på forældremøder og/eller på et fælles arrangement om rusmidler for alle elever i udskolingen.

Faste fælles tiltag på enkelte årgange.

6. årgang

Kommunens SSP-konsulenter inviteres til at deltage ved et forældremøde med en debat om rusmidler og fester. Med udgangspunkt i oplægget lægger skolen op til, at der i de enkelte klasser udarbejdes en forældreaftale omhandlende fester, rygning og alkohol for eleverne i klassen.

Eleverne orienteres om forældreaftalen af en forælder eller klasselæreren på et møde i klassen. Der afholdes ligeledes et fælles elevarrangement med Røgguiderne, hvor fokus er rygning.

Inspiration til undervisningen kan fås via SSP medarbejderen på Søndermarkskolen

7. årgang

Forældreaftalen diskuteres og revideres på et forældremøde.

Eleverne orienteres om forældreaftalen af en forælder eller klasselæren på et møde i klassen. Desuden afholdes der et klassearrangement med eksterne kursusholdere, hvor fokus er alkohol.

Inspiration til undervisningen kan fås via SSP medarbejderen på Søndermarkskolen

8. årgang

Rusmiddelkonsulenten deltager ved en forældre-elev-aften til en debat om alkohol, fester, hash og de hurtige feststoffer.

Forældreaftalen diskuteres og revideres på et forældremøde.

Eleverne orienteres om forældreaftalen af en forælder eller klasselæren på et møde i klassen. Desuden afholdes et elevarrangement med eksterne oplægsholdere, hvor fokus er euforiserende stoffer.

Inspiration til undervisningen kan fås via SSP medarbejderen på Søndermarkskolen

9. årgang

Forældreaftalen diskuteres og revideres på et forældremøde. Eleverne orienteres om forældreaftalen af en forælder eller klasselæren på et møde i klassen.

Derudover kan den enkelte lærer inddrage emner og temaer og litteratur i den daglige undervisning, og rusmidler kan tages op som et emne på de ugentlige klassemøder.

Inspiration til undervisningen kan fås via SSP medarbejderen på Søndermarkskolen

Forældresamarbejde

Søndermarkskolen ønsker at skabe et stærkt og forpligtigende forældresamarbejde omkring oplysning om rusmidler og forebyggelsen af misbrugsproblemer. Det er skolens forventning, at forældrene indgår aktivt og positivt i dette arbejde, og at de indgår i udarbejdelsen af fælles aftaler for de enkelte klasser.

Børn og unge med misbrugsrelaterede problemer

I tilfælde af et konstateret misbrugsproblem hos en elev henvises familien til Familierådgivningen eller kommunens rusmiddelkonsulent.

Forankring, formidling og evaluering

Skolens ledelse er overordnet ansvarlig for rusmiddelpolitikken, og at denne løbende evalueres.
Skolens ledelse er overordnet ansvarlig for rusmiddelpolitikken, og at denne løbende evalueres.

Rusmiddelpolitikken skal være tilgængelig for forældre via ForældreIntra og offentlig via skolens hjemmeside.

Eksempel på forældreaftale udarbejdet af skolebestyrelsen ved Søndermarkskolen

Som forældre til børn i 6.x på Søndermarkskolen ønsker vi at støtte vores børn i at være sammen uden for skoletiden og holde fester uden indtagelse af rusmidler.

Derfor har vi på forældremødet den ………..... aftalt følgende:

  • Der medbringes ikke alkohol eller andre rusmidler til private klassefester.
  • Ved private klassefester serveres ikke alkohol og der uddeles ikke andre rusmidler, heller ikke tobak.
  • Ved klassefester er der altid en voksen, som er ansvarlig, til stede.
  • Private klassefester slutter senest kl. ….........
  • Vi viser børnene tillid.
  • Vi taler med vores børn om denne aftale.
  • Observerer eller hører vi noget om børnene, som strider mod vores aftale, kontakter vi de pågældende børns forældre.
  • Denne aftale tages op en gang om året på et forældremøde.

 

Aftalen revideres efter behov