Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Trafikpolitik

Sikker trafik til skole
Mindre morgenmylder
Søndermarkskolens holdning er, at børn lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå til og fra skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Samtidig har gentagne undersøgelser vist at børnenes indlæring højnes, jo mere de har bevæget sig, inden at de kommer i skole.

Forældre opfordres til gentagne gange at gå eller cykle skolevejen sammen med de yngste børn, så de bliver opmærksomme på risikoen ved at færdes i trafikken og bliver gode til at tackle den. Træning kan med fordel gøres i sommerferien op til skolestart, hvor trafikken i skoleområdet er mindre.

Cykelparkering
Cykler parkeres i cykelparkeringsområderne i skolegården ved indgangen fra Hoffmeyersvej og i cykelparkeringsområderne ved indgangen fra Troels-Lunds Vej. Cykelstativerne skal fortrinsvis bruges til elevernes cykler.

Cykelhjelme og cykelture med klassen
Eleverne skal bruge cykelhjelm, når de cykler i skole. (En cykelhjelm kan reducere antallet af skader på hoved, kranie og hjerne med 50 %). Skolen opfordrer alle lærere, pædagoger, elever og forældre til også at bruge cykelhjelm i fritiden. Når eleverne skal cykle i undervisningen skal de bære cykelhjelm. Der er klassesæt af hjelme til lån på skolen. Elever, som ikke bærer cykelhjelm, kan ikke deltage i aktiviteterne og tilbydes alternativ undervisning på skolen. Forældre skal skriftligt give tilladelse til at eleverne må cykle i undervisningstiden første gang i skoleforløbet, hvor eleverne skal cykle. Forældre giver skriftlig tilladelse ved indmeldelse i skolen.

Eleverne bør instrueres i, hvordan man kører som en stor gruppe inden afgang. Kør én og én, hold bestemt rækkefølge, hold afstand og giv tegn. Cyklerne skal være lovlige, og det er forældrenes ansvar at tjekke op på dette løbende.

Når personalet færdes med elever uden for skolen, vurderes behovet for, hvor mange voksne der skal med. I tvivlstilfælde kontaktes ledelsen af personalet eller forældre.

Fra 7. klasse kan det aftales med eleverne, at de selv cykler turen og mødes et aftalt sted til et aftalt tidspunkt.

Kørsel i bil til skole
De børn, der bliver kørt til skole skal sættes af senest 10 minutter før det ringer ind, for at undgå for meget morgenmylder.

Hoffmeyersvej (ud for skolen) er helt lukket for bilkørsel om morgenen, hvorfor afsætning af elever må ske på de tilstødende veje.

Der opfordres kraftigt til, at børnene sættes af i en passende afstand fra skolen og går det sidste stykke hen til skolebygningerne og deres klasseværelse – efterhånden mere og mere på egen hånd.

Det er vigtigt at få en lavere hastighed på skolevejene, hvorfor Søndermarkskolen appellerer til forældre og skolens personale om, at overholde fartgrænsen og den almindelige skiltning. Skolen forventer, at forældre parkerer lovligt og i øvrigt overholder færdselsreglerne, hvis de kører deres barn i skole.

På forældremøde i 0. og 1. klasse informeres om ovenstående holdninger af klasselæreren ved henvisning til skolens trafikpolitik.

Skolepatrulje om morgenen
Fra første skoledag står der skolepatruljer til at hjælpe eleverne. De møder 15 minutter før det ringer ind. Skolepatruljen hjælper over Hoffmeyersvej 2 steder: ved fodgængerfeltet på Hoffmeyersvej og ved krydset Hoffmeyersvej / Troels Lundsvej. Skolepatruljen er på patrulje kl. 7.45-8.00, sammen med en lærer. Elever, forældre og personale skal bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

 

Færdselsundervisning
Færdselsundervisning i hele skoleforløbet
Der skal undervises i færdsel på alle klassetrin.

Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

• Indskoling: Rollen som fodgænger

• Mellemtrinnet: Cyklen

• Udskoling: Attituder, holdninger, alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester osv.

 

Materialer
Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne til færdselsundervisningen formidles til de øvrige lærere.

Planlægning af undervisning
Årgangsteamet og pædagoger planlægger i samarbejde inddragelsen af færdselsundervisningen evt. med rådgivning fra færdselskontaktlæreren.

Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver

• Færdselskontaktlæreren står for samarbejde med politiet og alle skolens lærere

• Hvert år orienteres skolens lærere og pædagoger om trafikmaterialer til brug i undervisningen.

• Færdselskontaktlæreren vejleder lærerne på 6. årgang til forberedelse og afvikling af cyklistprøven.

• Færdselskontaktlæreren står for rekruttering af nye Skolepatruljer i slutningen af 5. klasse. Skolepatruljerne bliver oplært på et 3 dagskursus på ”Nordstrand” med deltagelse af politiet, færdselskontaktlærer og en anden lærer på skolen.

• Færdselskontaktlæreren fortsætter oplæringen og vejledningen af skolepatruljerne efterfølgende om morgenen fra sommerferien og frem til efterårsferien.

• Færdselskontaktlæreren holder løbende møde med skolepatruljerne om deres arbejde i trafikken.

• Færdselskontaktlæreren får løbende nyhedsbreve fra sikkertrafik.dk/nyhedsbrev og informerer de øvrige lærere herom.

• Færdselslæreren deltager i møder med politiet og andre færdselskontaktlærere ca. 2 gange årligt

• Færdselskontakt læreren del tager i skolepatruljens årlige tivoli-tur.

• Færdselskontaktlæreren står for tilmelding til diverse trafikaktiviteter på skolen (f.eks. Alle Børn Cykler, Lastbilkaravanen, Lys på med Ludvig, Vi Cykler Til Arbejde mv.)

• Skolen har kampagner i forbindelse med den mørke tid i efteråret og vinter.

 

Ressourcer til skolepatrulje og færdselsundervisning
Hvert år inviteres skolepatruljerne en tur i Tivoli med landets øvrige skolepatruljer som belønning for deres arbejde. Dette foregår i skoletiden. Færdselskontaktlæreren og en anden lærer på skolen tager med eleverne i Tivoli.

Derudover afsætter skolen midler til en lille ekstra belønning til skolepatruljerne fx i form af et gavekort til en biografbillet.

Skolen afsætter midler til, at færdselskontaktlæreren med 3-4 års mellemrum kan deltage på et af Rådet For Sikker Trafiks kurser om færdselspædagogik.

Rollemodeller
Vi er alle rollemodeller for børnene
Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre. Derfor er det skolens mål, at alle voksne (og ældste elever) er gode rollemodeller.

Søndermarkskolen forventer at:

• Lærerne optræder som gode trafikanter i arbejdstiden, og når de kører til og fra skole.

• Forældrene sætter sig ind i skolens trafikpolitik.

• Forældrene lever op til deres ansvar og er gode rollemodeller for alle skolens børn i trafikken.

• Forældrene sender deres børn af sted til skole i god tid, således at der er god tid til at orientere sig i trafikken.

• Forældrene ved kørsel til og fra skolen overholder færdselsregler, fartgrænser, den almindelige skiltning og parkerer lovligt.

• De ældste elever bliver bevidste om deres egen rolle i trafikken gennem færdselsundervisningen og at de også er rollemodeller for de mindre børn.

• Elevrådet og de ældste elever kender og kan komme med input til en god og sikker trafikkultur omkring skolen og forslag til trafikpolitikkens indhold.

Samarbejde
Forældrene
Undervisningen i færdsel på Søndermarkskolen bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra. Det forventes, at forældrene hjælper deres børn med at:

• Øve skoleruten med deres børn i forbindelse med skolestart

• Holde øje med, at børnenes cykler er lovlige og vedligeholdte.

• Træne og snakke cykelruten igennem med deres børn forud for cyklistprøven i 6. klasse.

• Bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

• Tale med deres børn om holdninger, alkohol, knallertkørsel og ansvar i forbindelse med færdsel.

 

Politiet
Politiet samarbejder med skolen og deltager i møder og emner på skolen, når det er nødvendigt. Gennem elevernes skolegang på Søndermarksskolen arbejdes der med adfærds- og holdningsbearbejdende temaer i undervisningen i relation til trafikken.

Skolen har en færdselsansvarlig betjent tilknyttet, som kan inviteres til at deltage i undervisningen. Det omfatter blandt andet:

• 0.-1. kl. (gå-prøve)

• 3. kl. (den lille cyklistprøve)

• 6. kl. (den store cyklistprøve)

• 8. kl. (holdninger, alkohol, knallertkørsel)

Der er en aftale med politiet om at komme på besøg på skolen i efterår – og vinterperioden for at kontrollere elevernes brug af cykellygter.

Politikredsen afholder hvert år møder, hvor færdselskontaktlæreren deltager.

Trafikambassadør
Der kan bestilles en trafikambassadør i undervisningen til skolens ældste klassetrin (8.-9.klasse). Færdselskontaktlæreren minder klasselærerne om muligheden herfor hvert år.

Kommunen
Færdselskontaktlæreren står for videreformidlingen af kommunens og Rådet For Sikker Trafiks materialer om reflekser, kampagner, skolestart m.m.

Der er løbende fokus på tekniske vejløsninger for at forbedre skolevejen. Skolen drøfter løbende trafikspørgsmål med politiet og de kommunale myndigheder og holder løbende skolebestyrelsen informeret. Trafikspørgsmål drøftes løbende på forældremøder, kontaktmøder og lignede fora og skolen informerer om tiltag på skolens hjemmeside.

- December 2016