Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Forretningsorden for skolebestyrelsen

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Søndermarkskolen

Vedtaget på skolebestyrelsens ordinære møde den 06. december 2023

§ 1. Skolebestyrelsen konstituerer sig hvert andet år med valg af formand valgt blandt de forældrevalgte medlemmer efter gældende regler – jf. Styrelsesvedtægten for Frederiksberg kommunes skolevæsen §3.

Stk. 1. Skolebestyrelsen vælger en næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer ved simpelt flertalsvalg. Næstformanden hjælper, støtter og fungerer som sparringspartner for formanden.

Stk. 2. Skolebestyrelsen aftaler en møderække for skoleåret.

Stk. 3. Skolebestyrelsen afholder desuden møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af

bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 4. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

 

§ 2. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

Stk. 1. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til

medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på

dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal

formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 3. Formanden sørger for, at dagsordenen er offentligt tilgængelig med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.

 

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en stedfortræder/suppleant, som så får stemmeret.

Stk. 1. Afbud skal meddeles formanden eller skolelederen hurtigst muligt.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan invitere andre parter ind til drøftelse af særskilte punkter på dagsordenen, dog uden stemmeret.

Stk. 3. Ved længere fravær af en forældrerepræsentant indtræder en forældresuppleant med stemmeret. Ligeledes indtræder en forældresuppleant som fuldt medlem af bestyrelsen, hvis en forældrerepræsentant træder ud af bestyrelsen.

 

§ 4. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

 

§ 5. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede eller deltager online under disse.

 

§ 6. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 1. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 7. Møderne ledes som udgangspunkt fast af bestyrelsesformanden eller af en udpeget af bestyrelsesformanden.

Stk. 1. Formanden åbner møderne.

 

§ 8. Der føres protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert

møde, hvilke personer der har været til stede og fraværende. Beslutningsprotokollen godkendes punkt for punkt under mødet, af de medlemmer der deltager ved mødet.

Stk. 1. Ethvert medlem kan forlange at få egne afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt

skolebestyrelsens udtalelser og øvrige beslutninger.

Stk. 2. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens protokol.

Stk. 3. Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse.

Stk. 4. Umiddelbart efter godkendelse af beslutningsprotokollen offentliggøres den i AULA og

annonceres gennem et opslag i AULA med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.

 

§ 9. Skolebestyrelsen afgiver en gang årligt en skriftlig beretning, der offentliggøres i AULA.

Stk. 1. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt skolens forældre til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.

Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt skolens kontaktforældre til møde.