Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Princip for klassedannelse og klassesammenlægning

Baggrundsinformation for princippet

Folkeskolelovens § 17. stk. 1 bestemmer, at elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse normalt ikke må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde, tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. I praksis ligger klassekvotienten på Frederiksberg mellem 18 og 26 elever.

Folkeskolelovens § 25. Skolen inddeles i klasser efter antallet af elever, jf. § 17, stk. 1.

Stk. 2. Ved fordelingen af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen, jf. dog stk. 3. Den endelige klassedannelse skal finde sted senest ved udgangen af børnehaveklassen.

Folkeskolelovens § 44. Stk. 2. nævner følgende områder: "undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, ..., specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser", hvor skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens virksomhed.

I henhold til de vedtagne principper i skolebestyrelsen er det herefter skolelederen/skoleledelsen, som træffer de konkrete beslutninger om klasseindplaceringen.

Klassedannelse på Søndermarkskolen

Det er tre situationer, der kan betyde at klassers sammensætninger ændres:

 1. Klassedannelse ved skolestart (dog senest ved udgangen af børnehaveklassen)
 2. Klassedannelse senere i skoleforløbet – fx klassesammenlægninger, som følge af ændret antal elever i en eller flere klasser på en årgang
 3. Andre klasseændringer


Det er vedtaget at klassedannelse/klassesammenlægninger baseres på følgende principper på Søndermarkskolen (ej prioriteret rækkefølge):

 • Pædagogiske, sociale og/eller faglige overvejelser
 • Jævne klassestørrelser
 • Jævn fordeling af drenge og piger
 • Jævn fordeling af flersprogede elever
 • Kendskab til elevernes venskaber og sociale relationer
 • Kendskab til elevgruppen og de enkelte elever
 • Forældreønsker til samling/adskillelse af tvillinger
 • Elever med særlige behov (flersprog, specialklasse, visitering til specielle behov etc.)
   

Klassedannelse ved skolestart  

På Søndermarkskolen arbejdes der med udskudt klassedannelse som metode.

Ved start i SFO 1. maj og indtil sommerferien grupperes eleverne i mindre grupper. Disse mindre grupper samles 2 og 2 for en mindre periodeDet tilstræbes, at alle grupperne skal være sammen en gang i perioden frem til skole-sommerferien. Børnene skal i perioden opleve pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i den hverdag, som de vil møde efter sommerferien med fokus på at skabe relationer, nye venskaber og en tryg overgang fra børnehave til skoleBørnene observeres af pædagoger og børnehaveklasseledere i hele perioden, samtidig med at børn og voksne lærer hinanden godt at kende. Der observeres bl.a. på, hvordan børnene fungerer sammen i arbejdsprocesser og i forskellige sociale sammenhænge, samt hvordan børnenes trivsel er i forhold til kammeratskaber på tværs af grupperne etc. 

Denne metode sikrer, at skolen får et mere kvalificeret grundlag til klassedannelse. Der tages særligt hensyn til sensitive børn i perioden. 

På basis af dette bliver der skabt klasser op til skole-sommerferien. Erfaringer har vist, at denne metode giver meget mere velfungerende og stabile klasser til fremtiden. 

Den endelige klassedannelse sker først ved efterårsferien i børnehaveklassen (0-klasse). Det vil derfor være muligt at flytte enkelte elever af faglige, sociale eller trivselsmæssige årsager frem til efterårsferien.

Når den endelige klassesammensætning ligger fast, godkendes den af ledelsen. Skolebestyrelsen holdes løbende orienteret om forløbet under hele processen. Eventuelle ændringer i klassens sammensætning sker med forældreinddragelse, dog med det in mente, at det alene er skolens ledelse, der træffer beslutning om, hvilken klasse de enkelte elever hører til i. 

Ændring af klassesammensætning som følge af ændret antal elever

Det sker, at det er nødvendigt at sammenlægge eller øge antallet af klasser pga. ændret elevantal. Da de økonomiske midler tildeles efter det faktiske elevantal, vil der sjældent være økonomi til at fastholde klasser med for få elever. Samtidig har skolen en forpligtigelse til at indskrive elever, der bor /flytter til skolens distrikt, hvilket øger elevtallet.

Klasseændringer/-omlægninger kan udløses af følgende:

 • Når antallet af elever på årgangen er for lille til at opretholde det eksisterende antal klasser
 • Når antallet af elever pr. klasse overskrider de rammer kommunalbestyrelsen og folkeskoleloven har herfor – på Frederiksberg vil det sige maksimalt 28 elever i en klasse og 26 elever i gennemsnit pr. klasse på en årgang
 • Hvis der er pædagogiske, faglige, sociale eller trivselsmæssige årsager, som gør en ændret klassesammensætning nødvendig. Herunder også ændringer der skønnes hensigtsmæssige for at understøtte et eller flere fastsatte kriterier for holddannelse i princip for undervisningsorganisering.
 • Flytning af enkelte elever mellem klasser på en årgang er ikke omfattet af princippet


Ved evt. sammenlægning eller forøgelse af antal klasser benyttes de vedtagne principper for klassedannelse i kombination med forskellige modeller ved fordelingen af elever i nye klasser. Det kan fx være en model, hvor de eksisterende klasser opdeles i homogene grupper, der herefter sættes sammen til nye klasser eller en model, hvor alle elever på årgangen blandes og anbringes i nye klasser.

Anvendelsen af en af ovennævnte modeller (eller alternative modeller) vil altid ske ud fra en helheds­vurdering, hvor der søges at arbejde med den mindst indgribende ændring som første prioritet, eller på baggrund af pædagogiske overvejelser en løsning der styrker eleverne såvel fagligt som socialt.

Uanset årsagen til en klassesammenlægning, er det til enhver tid målet at sikre den bedst mulige skolegang for den enkelte elev og minimere de gener, eleven måtte opleve i forbindelse med en sådan. Inddragelse af eleverne er vigtigt ift. At sikre, at alle har gode sociale og faglige relationer.

Det er skolens ledelse, lærere og pædagoger, der beslutter, hvilken model der anvendes. Hvilke klasser på årgangen der opdeles eller sammenlægges, vurderes af ledelsen konkret fra sag til sag. Skolelederen træffer den endelige beslutning.

Skoleledelsen drøfter løbende med skolebestyrelsen, om klasser bør lægges sammen eller opdeles/ændres, så snart det står klart, at det kan blive nødvendigt. I drøftelserne indgår en vurdering af skolens drift, ressourcetildelingen, årgangens samlede elevantal, samspillet mellem eleverne på årgangen, herunder evt. principper i henhold til Folkeskolelovens § 44, stk. 1 om elevernes placering i klasser og konsekvenser for den øvrige skole. Hvis muligt søges sammenlægninger gennemført i forbindelse med skoleårets start, eller alternativt på det tidspunkt, som giver eleverne den bedste mulighed for at blive integreret i den nye klasse.

Andre klasseændringer

Opstår der en situation, hvor klassesammenlægninger eller ændringer bliver nødvendige på baggrund af sociale, faglige og/eller pædagogiske overvejelser/problemer eller begrundet i effektiv ressourceanvendelse, drøftes nødvendigheden og forslag til fremgangsmåde i skolebestyrelsen.

Informationsprocessen

For at sikre den bedst mulige proces for elever og forældre melder Søndermarkskolens ledelse løbende ud, så snart det er muligt.

Når en forestående klassesammenlægning er en realitet, informeres alle berørte elever samtidigt af deres respektive klasselærere. Samtidig informeres forældrene via Aula og der indkaldes til et orienteringsmøde. På mødet deltager skolens ledelse, lærerteamet og pædagoger tilknyttet klasserne.

På mødet informeres om baggrunden for klassesammenlægningen. Desuden informeres om, hvilke modeller der anvendes i forbindelse med fordelingen af elever i de nye klasser, og hvilke ”ryste-sammen” aktiviteter der vil blive sat i værk, så eleverne (og forældrene) i de nye klasser får mulighed for at lære hinanden at kende. På mødet får forældrene mulighed for at komme i dialog med skolens ledelse og lærere og derigennem bidrage til den forestående proces. Forældrenes ønsker og forslag vil, i det omfang det vurderes muligt af ledelsen, blive inddraget i processen.

Så snart lærerteams for de nye klasser kendes, orienteres forældre og elever. Efter klassesammen-lægningen afholdes der hurtigst muligt et forældremøde, hvor der vælges nye kontaktrådsforældre, og hvor forældrene kan deltage aktivt i processen omkring de nye klasser. Det skal tilstræbes, at eleverne og forældrene får enslydende informationer fra skolen gennem hele processen.

Skolebestyrelsen vil løbende blive inddraget og holdt orienteret om forløbet af klassesammenlægninger og medvirke til, at der sker en opfølgning på alle forløb, således at værdifulde erfaringer ikke går tabt.

Vedtaget i Skolebestyrelsen den 17. januar 2022.