Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

C-sporet

Velkommen til specialklasserækken på Søndermarkskolen, c-sporet.

C-sporet indgår sammen med A-gruppen på Lindevangsskolen og Skolen ved Nordens Plads, som en del af Frederiksberg Kommunes samlede undervisningstilbud til elever med særlige behov.

C-sporet optager elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Optagelse på c-sporet, sker i 0. klasse efter indstilling fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), ellers i samarbejde med den afgivne skole, visitationsudvalget og en vurdering fra PPR.
Når en elev er visiteret til c-sporet, afholdes der et overleveringsmøde.

Ved dette møde deltager:

 • PPR
 • lærere fra Søndermarkskolen
 • en ledelsesrepræsentant fra Søndermarkskolen
 • en pædagog fra den modtagende SFO eller klub
 • en lærer eller pædagog fra den afgivne børnehave eller skole 

PPR sikrer at, at der i tilknytning til visitationsudvalgets beslutning om placering af en elev i c-sporet, formidles en beskrivelse af indlæringsvanskelighedernes karakter, gerne understøttet af forskellige former for test.
Beskrivelsen udgør et arbejdsgrundlag for den enkelte lærer/team, der er tilknyttet den enkelte elev.

Specialundervisningen er en del af den specialpædagogiske bistand i folkeskolen, der omfatter:

 • specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
 • særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven
 • undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger
 • undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe eleven med at klare sig trods sine funktionsnedsættelser
 • personlig assistance til at klare praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
 • særligt tilrettelagte aktiviteter

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder skal, som alle andre elever, møde udfordringer og krav i undervisningen.

På Søndermarkskolen arbejdes der aktivt med c-sporets faglige profil, herved skabes der grundlag for målrettet kompetenceudvikling i lærerteamet.
Der lægges vægt på, at lærerne på c-sporet har særlige formelle kompetencer i forhold til målgruppen, der understøtter c-sporets faglige profil.
Derfor prioriteres ansøgere med uddannelse indenfor specialområdet.
Alle medarbejdere i c-sporet modtager supervision i tæt samarbejde med PPR.

Søndermarkskolen er en almindelig Folkeskole, hvilket giver mulighed for en tæt kobling til almensporet.
Elever tilhører derfor en almenklasse. Dette kan understøtte elevens læring og faglige og sociale udfordringer.
C-sporet er altså en integreret del af skolen.
Eleverne kan tages ud i mindre grupper, men sidder ofte i klassen, gerne sammen med andre elever fra klassen, hvor der er mulighed for at hjælpe eleverne yderligere og differentiere undervisningen i forhold til det fælles stof for hele klassen.
Alle elever har brug for særlig undervisning, derfor består gruppen af elever fra hele klassen. På den måde forsøger skolen at sikre, at enkelt elever ikke føler sig stigmatiserede i undervisningssituationen. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder.
Der er en ekstra lærer tilknyttet klassen, som udgangspunkt i godt halvdelen af undervisningen.
De fag der dækkes, er som regel dansk, matematik, natur og teknologi og engelsk. I overbygningen fysik og kemi.

Det er vigtigt, at eleverne oplever en struktureret hverdag med kendte mønstre og kendte voksne. På Søndermarkskolen arbejdes der grundlæggende med en anerkendende tilgang.

Læreren og pædagogen skal kende den enkelte elev så godt som person, at undervisningen kan tage udgangspunkt i elevens oplevelser, erfaringer og udvikling.
Den gode relation er altså altafgørende for et godt udgangspunkt og et godt samarbejde.

Mange elever skal have undervisningen konkret og i en anskuelig form. De skal se, røre, smage og lugte, så de får direkte erfaringer.

Senere kan der bruges billeder, film, fotos, tegninger, lydbånd og computer i undervisningen, så eleverne oplever emnerne gennem forestillinger.

Ord, symboler og tegn kommer ind på et senere tidspunkt.
For ofte bruges der alt for mange ord på alt for tidligt et tidspunkt, hvor eleven ville lære bedre ved at se, røre og undersøge.

Når hver elev skal lære noget, må undervisningen bredes ud, så den passer både klassen/gruppen og den enkelte.

Det kan gøres på flere forskellige måder:

 • Der foregår forskellige aktiviteter. F.eks. leg, produktion, mundtlige aktiviteter og skriftlige aktiviteter.
 • Der tilbydes forskelligt materiale. F.eks. Bøger, bånd, video, spil, computer. Den nye teknologi åbner nye muligheder for gruppen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
 • Vekslen mellem klasseundervisning, gruppe- og holdundervisning og individuelt tilrettelagt undervisning.
 • Udviklingsdifferentiering: undervisningen skal rumme kognitive, kreative, musiske, motoriske, sproglige, sociale, følelsesmæssige og kropslige aspekter.

Der skal tages hensyn til tiden, som eleverne får til rådighed.
Deres arbejdshastighed er forskellig, den kan være nedsat, lige som de hurtigere kan blive trætte.
Mange elever har brug for tid til at få varieret emnet og materialerne.
Der må derfor tages hensyn til det tempo, eleven lærer i – det der er hurtigt for nogen, er langsomt for andre.

Indholdet skal varieres bl.a. ved at differentiere i bredden og/eller i dybden.

På Søndermarkskolen arbejder vi med tre områder, for at sikre at eleverne oplever sig som en del af fællesskabet, oplever faglig og social progression og i sidste ende, bliver livsduelige.
Det betyder, at elever der er visiteret til c-sporet, som udgangspunkt tager alle test og prøver, gennem hele deres skoletid på lige fod med alle andre elever.

De tre områder er følgende:

 • Co-teaching
  Co-teaching er en undervisningsmetode, der er kendetegnet ved, at to fagprofessionelle med forskellige kompetencer planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning sammen.

 

 • Barnets stemme/perspektiv
  Søndermarkskolen har udviklet et særligt skema, til interview af børn, så man får deres perspektiv på skoledagen, undervisningen og trivslen.

 

 • Læringsrummets indretning
  Ved at øge opmærksomheden på læringsrummet og inddrage de fysiske rammer i den didaktiske planlægning, kan du understøtte elevernes læring og sociale trivsel.

 

På Søndermarkskolen vægtes skolehjem samarbejdet højt. Der afholdes forældremøder og skolehjem samtaler og en statussamtale i januar. Statusmødet er en mulighed for alle parter; PPR, forældre og skole, til at se på om den enkelte elev er placeret i det bedst mulige skoletilbud.
Der er altid mulighed for at få et møde med lærere eller ledelse.
Aula og Min Uddannelse er det interne kommunikationssystem, hvor alle parter tilknyttet Søndermarkskolen kan kommunikere.

Elever i c-sporet modtager en elevhandleplan flere gange om året, dog mindst efter sommerferien, op til revisitationen og før sommerferien.

Alle elever i c-sporet kommer på lejrskole flere gange i løbet af deres skoletid.
Børnehaveklassen varetages af en børnehaveklasseleder.

Som udgangspunkt deltager eleverne i c-sporet i de nationale tests.
Læs mere om skrivelserne om de nationale tests og elever med generelle indlæringsvanskeligheder i C-sporet på hjemmesiden.

Søndermarkskolen søger et tillidsfuldt samarbejde, baseret på skolens faglighed og alles ønsker om, at eleverne på c-sporet når så langt i deres uddannelse som overhovedet muligt.